O nas

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich jest oficjalnym organem reprezentującym polskich muzykoterapeutów w kraju i poza jej granicami. Terenem jego działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu Głównego miasto Wrocław – budynek Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, gdyż jest zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu KRS 0000026438. Jest członkiem Europejskiej Federacji Muzykoterapii, w której reprezentuje środowisko polskiej muzykoterapii. Obecnie liczy 157 członków zwyczajnych, 8 nadzwyczajnych i 3 członków honorowych. Honorowym prezesem Stowarzyszenia jest dr Andrzej Janicki. Stowarzyszenie opiera swoją działalność tylko i wyłącznie na pracy społecznej członków, nie posiada nieruchomości i ruchomości, utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich.

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich zostało powołane do życia we Wrocławiu 21 maja 1996 roku przez grono pracowników Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej oraz absolwentów studiów muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez pierwsze dwie kadencje był dr Andrzej Janicki, ówczesny kierownik Zakładu Muzykoterapii wspomnianej uczelni. Obecnie w skład zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich wchodzą: mgr Agnieszka Szymajda (przewodnicząca i przedstawicielka Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Muzykoterapii), dr Lidia Kataryńczuk-Mania (wiceprzewodnicząca), mgr inż. Danuta Szostak (sekretarz), dr Helena Cesarz (skarbnik), mgr Ewa Rybarczyk(członek), mgr Renata Słowik (członek) i mgr Anna Siemaszko (członek).

Celem Stowarzyszenia – w myśl statutu – jest rozwijanie i popularyzowanie muzykoterapii jako nauki i zawodu oraz dbałość o to, by dyscyplina ta w zgodzie z wartościami humanistycznymi – służyła ludziom pomocą w przywracaniu i utrzymaniu zdrowia. Organizacja muzykoterapeutów udziela swym członkom wsparcia merytorycznego i organizacyjnego, pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i współdziała w ich dokształcaniu, zachęcając jednocześnie do pracy naukowej i społecznej na rzecz Stowarzyszenia. Przynależność do tego typu stowarzyszenia jest dla członków m.in. szansą na polepszenie warunków działalności zawodowej i naukowej, możliwością wymiany doświadczeń z innymi specjalistami, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tak więc Stowarzyszenie stoi na straży interesów zawodowych muzykoterapeutów i stara się być gwarancją ich ochrony merytorycznej i prawnej. Wszystko to po to, by polscy muzykoterapeuci mogli znaleźć zatrudnienie nie tylko na polskim, europejskim i amerykańskim rynku pracy. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie propaguje zdobycze nauki związane z muzykoterapią wśród terapeutów, muzyków, lekarzy, psychologów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w różnych strukturach życia społecznego, organizuje krajowe zjazdy, sympozja, szkolenia, posiedzenia, wystawy, przygotowuje krótkie audycje radiowe i telewizyjne o muzykoterapii itp. Opiniuje także programy warsztatów i kursów muzykoterapeutycznych organizowanych przez jego członków. Współpracuje m.in. ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowaniu programów i metod nauczania muzykoterapii. Współdziała ściśle z Zakładem Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Prowadzi działalność wydawniczą w formie kwartalnika naukowego pt. Muzykoterapia Polska. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.