Wydarzenia

Generalne Posiedzenie Europejskiej Federacji Muzykoterapii, EMTC General Assembly, 2-3.06.2012 Tallin, Estonia

W dniach 2-3.06.2012 w Tallinie w Estonii odbyło się Generalne Posiedzenie Europejskiej Federacji Muzykoterapii, EMTC General Assembly, z udziałem 28 przedstawicieli muzykoterapeutów z 24 krajów Europy.

Polskę reprezentowała Agnieszka Szymajda przedstawicielka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Agnieszka Szymajda podczas wystąpienia Hanne Mette Ridder przewodniczącej EMTC

Obrady General Assembly EMTC, z udziałem 28 przedstawicieli muzykoterapeutów z 24 krajów Europy

Heidi Fausch (druga od prawej), przedstawicielka Zarządu EMTC oraz reprezentantka Szwajcarii,  przewodniczy obradom w grupie roboczej przedstawicieli muzykoterapeutów z Europy Środkowej

Prace w grupie roboczej przedstawicieli z Europy Środkowej

Agnieszka Szymajda (druga od prawej) w przerwie obrad wraz z przedstawicielami Grecji, Serbii, Ukrainy, Holandii

Przedstawiciele Czech, Norwegii, Szwecji i Rosji w przerwie obrad GA EMTCMiędzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych”

W dniu 3 grudnia 2010 r. w Wałbrzychu została zainaugurowana dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych”. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Wrocławski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, European Consortium for Arts Thérapies Education Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich.

Celem Konferencji była konfrontacja stanowisk badawczych reprezentowanych przez przedstawicieli nauk humanistycznych, takich jak pedagogika, psychologia, kulturoznawstwo, socjologia, nauki o sztuce w odróżnieniu od stanowisk zajmowanych przez przedstawicieli nauk medycznych, ze szczególnym wyróżnieniem nauk o zdrowiu w kwestii arteterapii.

Między innymi gośćmi konferencji byli: Ilse Wolfram (członek Zarządu Niemieckiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów GMtS, reprezentant EMTC – Członek zespołu opracowującego Europejski Rejestr Muzykoterapeutów) oraz Stefano Navone (koordynator Regionu Południowej Europy w EMTC).

Władze Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich reprezentowały następujące osoby: Paweł Cylulko (przewodniczący Zarządu Głównego); Agnieszka Szymajda (członek i przedstawicielka Zarządu Głównego w EMTC); Ewa Klimas-Kuchtowa (przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego).

Konferencja Naukowa nt. “Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych” (od lewej: Stefano Navone, Ilse Wolfram, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Paweł Cylulko)

 

Konferencja Naukowa nt. “Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych” (Agnieszka Szymajda).

Konferencja Naukowa nt. “Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych” (Ewa Klimas-Kuchtowa).Oficjalna wizyta przewodniczącego Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich w Sankt Petersburgu.

W dniach od 5 do 8 maja 2010 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich dr Paweł Cylulko uczestniczył w Międzynarodowej konferencji naukowej nt. “Art. Therapy today” i wygłosił referat pt. “The Contribution of the Polish Association of Music Therapists to Art Therapy Development in Poland” (“Wkład Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich w rozwój arteterapii w Polsce”).

Wspomniana konferencja była organizowana przez profesora dr hab. Aleksandra Kopytina – Prezesa Stowarzyszenia Arteterapeutów Federacji Rosyjskiej i Wiceprzewodniczącego World Psychiatric Association – na terenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Sankt Petersburg (Federacja Rosyjska).

Konferencja Naukowea nt. “Art. Therapy today”, Sankt Petersburg, 6-8.05.2010 r. (od lewej: Aleksander Kopytin, Paweł Cylulko)

                                                                                                                                              Wizyta miała oficjalny charakter i służyła nawiązaniu – po raz pierwszy – współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów Polskich a Stowarzyszeniem Arteterapeutów Federacji Rosyjskiej. Mamy głęboką nadzieję, iż wizyta ta w przyszłości zaowocuje współpracą pomiędzy naszymi organizacjami.

Konferencja Naukowa nt. “Art. Therapy today”, Sankt Petersburgu, 6-8.05.2010 r. (od lewej: Joanna Gładyszewska-Cylulko, Aleksander Kopytin, Paweł Cylulko)Oficjalna wizyta przedstawiciela Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich w Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC (Wiedeń 2009 r.)

W dniu 17 maja 2009 roku Agnieszka Szymajda, przedstawiciel Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich w European Music Therapy Confederation (EMTC) aktywnie uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC. Konferencja została zorganizowana z okazji 50–lecia istnienia muzykoterapii w Austrii Obrady odbywały się w Muzeum Zygmunta Freuda w Wiedniu i miały charakter jubileuszowy.

Agnieszka Szymajda przedstawiła aktualne informacje na temat działalności Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, w tym m.in. planów Zarządu Głównego na najbliższą przyszłość, w szczególności dotyczących pracy nad projektem “Ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”, opracowania standardów kształcenia muzykoterapeutów w Polsce.

W Międzynarodowej Konferencji Naukowej brało udział 81 przedstawicieli z 13 krajów europejskich.

 

Uroczyste powitanie i rozpoczęcie obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC – Elena Fizthum (przedstawiciel Austriackiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów).

Wystąpienie dr Moniki Nöcker-Ribaupierre (Sekretarz generalnego EMTC).

Agnieszka Szymajda (od lewej) (przedstawiciel Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich) podczas obrad Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC.

Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej EMTC.Oficjalna wizyta Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Muzykoterapii w Polsce

Ważnym problemem podejmowanym niejednokrotnie przez środowisko polskich muzykoterapeutów jest rozstrzygnięcie wątpliwości, kogo powinno określać się mianem muzykoterapeuta. Już na I Ogólnopolskim Spotkaniu Współpracowników Zakładu Muzykoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu w styczniu 1973 r. przyjęto, że muzykoterapią może i powinien zajmować się człowiek będący specjalistą w dziedzinie muzykoterapii. Od tamtego czasu nie milkną dyskusje i polemiki na temat specyfiki zawodu muzykoterapeuty.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat nasiliły się one w sposób znaczący, przybierając czasem formę bezpodstawnej krytyki zawodu muzykoterapeuty najczęściej ze strony osób wywodzących się ze środowisk muzycznych i medycznych.

Czynione w obecnym czasie próby dookreślenia sylwetki polskiego muzykoterapeuty są bardzo potrzebne, gdyż coraz więcej zagranicznych wzorów i modeli muzykoterapii przenoszonych jest na grunt Polski, nie zawsze właściwych dla naszych rodzimych uwarunkowań społecznych, kulturowych, gospodarczych, a przede wszystkim wypracowanych polskich wzorów postępowania muzykoterapeutycznego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich muzykoterapeutów, Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (IV i V kadencji) podjął zdecydowane działania zmierzające do jeszcze większego ugruntowania statusu zawodowego muzykoterapeuty w naszym kraju. Do działań tych należało m.in. zaproszenie Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Muzykoterapii, zorganizowanie ogólnopolskiej “Debaty na temat zawodu muzykoterapeuty”, powołanie do życia Krajowej Rady Muzykoterapii oraz przygotowanie “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.

Mimo że formułowanie i krystalizowanie sylwetki polskiego muzykoterapeuty jest procesem trudnym, wymagającym wielu lat żmudnej pracy, to jednak można mieć nadzieję, iż fakty i wydarzenia te znacząco przyczynią się do jeszcze większego ugruntowania pozycji polskiego muzykoterapeuty a tym samym do podniesienia rangi zawodu muzykoterapeuty w naszym kraju.

W październiku 2008 r. gościliśmy z oficjalną wizytą w Polsce Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji Muzykoterapii (European Music Therapy Confederation /EMTC/) − Panią dr Monikę Nöcker-Ribaupierre. Pani sekretarz przybyła do Wrocławia na zaproszenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Wizyta ta była połączona z seminarium pn. “Muzykoterapia w neonatologii”, które odbywało się w dniach od 17 do 19 października 2008 r. na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Trzydniowe szkolenie składało się z wykładu inauguracyjnego oraz czterech sesji. Podczas szkolenia prelegentka m.in. udzieliła wywiadu dla Programu Regionalnego Polskiej Telewizji we Wrocławiu.

W drugim dniu wizyty (18 października 2008 r.) odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich z udziałem Pani dr Moniki Nöcker-Ribaupierre. Spotkanie to miało na celu zacieśnienie współpracy Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich z Europejską Federacją Muzykoterapii. Na spotkaniu została m.in. zaprezentowana aktualna sytuacja muzykoterapii w naszym kraju (zwłaszcza specyfika zawodu muzykoterapeuty), omówione zostały najważniejsze zadania realizowane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, osiągnięcia, codzienne problemy i oczekiwania polskich muzykoterapeutów. Ponadto nakreślono oczekiwania Europejskiej Federacji Muzykoterapii względem naszego Stowarzyszenia i muzykoterapeutów w naszym kraju.

Uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich w dniu 18.10.2008 r. (od lewej: Agnieszka Syrek tłumacz, Maria Augustyn, Danuta Szostak, Helena Cesarz, Monika Nöcker-Ribaupierre, Agnieszka Szymajda, Paweł Cylulko)