Statut

STATUT STOWARZYSZENIA MUZYKOTERAPEUTÓW POLSKICH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Wrocław.

§ 3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tych samych lub podobnych zamiarach.

§ 5.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe i komisje naukowe.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: “Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich, Zarząd Główny we Wrocławiu” bądź “Zarząd oddziału w …”. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom legitymacje według zatwierdzonego wzoru.

§ 7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział II

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie muzykoterapii jako nauki i zawodu oraz dbałość o to, by dyscyplina ta w zgodzie z wartościami humanistycznymi służyła ludziom pomocą w przywracaniu i utrzymaniu zdrowia.

§ 9.

Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:
1. propaguje zdobycze nauki związane z muzykoterapią wśród muzykoterapeutów, udziela im pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała w ich dokształcaniu,
2. zachęca swych członków do pracy naukowej i społecznej,
3. organizuje krajowe zjazdy, narady, posiedzenia, wystawy, konkursy itp.,
4. współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy opracowaniu programów i metod nauczania muzykoterapii,
5. popularyzuje zagadnienia muzykoterapii,
6. prowadzi działalność wydawniczą,
7. prowadzi działalność gospodarczą,
8. prowadzi działalność nieodpłatnie albo odpłatnie (po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. nadzwyczajnych,
3. wspierających,
4. honorowych.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba mająca obywatelstwo polskie, wprowadzona do Stowarzyszenia przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych, która:
1. ma ukończone studia wyższe z muzykoterapii,
2. ma ukończone inne wyższe studia, lecz ukończyła studia międzywydziałowe lub podyplomowe z muzykoterapii,
3. jest kwalifikowanym terapeutą lub wychowawcą z wyższym wykształceniem, który posiada co najmniej 5. letnią udokumentowaną praktykę z zakresu muzykoterapii.

§ 12.

Członkowi zwyczajnemu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

1. udziału we wszelkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia,
2. korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
3. rozwijania indywidualnej działalności zgodnie z posiadanymi kompetencjami i Statutem Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
2. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,
3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 13.

1.Członkiem nadzwyczajnym może zostać lekarz, psycholog lub specjalista z dziedziny wiedzy związanej z muzykoterapią, po złożeniu pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, którzy są członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia od co najmniej dwóch lat.
2.Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku muzykoterapeutycznego studiów, po zaliczeniu co najmniej połowy okresu czasu trwania studiów.
3.Członkowie nadzwyczajni mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem: czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia i biernego prawa wyborczego do Władz Komisji Naukowych, z którymi współpracują.

§ 14.

1.Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny, a po zatwierdzeniu oddziałów, właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji ubiegającego się, podejmując w tej sprawie uchwałę.
2.Od odmownej uchwały Zarządu Oddziału, ubiegającemu się o przyjęcie przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

§ 15.

1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Stowarzyszenia.
2.Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny podejmując w tej sprawie uchwałę.
3.Członka wspierającego będącego osobą prawną reprezentuje wobec Stowarzyszenia upoważniony przedstawiciel.
4.Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16.

1.Członkiem honorowym zostaje obywatel Polski lub innego kraju, któremu Walne Zgromadzenie Członków lub Delegatów na wniosek Zarządu Głównego nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku długotrwałej działalności dla muzykoterapii polskiej.
2.Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku składek członkowskich.
3.Członkowie honorowi jeżeli są obywatelami polskimi, mają wszelkie prawa członków zwyczajnych, jeżeli zaś nimi nie są, nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
2.skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres roku, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,
3.skreślenia członka wspierającego, który utracił osobowość prawną lub nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,
4. usunięcia ze Stowarzyszenia ostatecznym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
5. z chwilą śmierci członka.

Rozdział IV

I. Władze Stowarzyszenia

§ 18.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zgromadzenie członków, a po przekroczeniu liczby 100. członków, Walne Zgromadzenie Delegatów,
2.Zarząd Główny,
3.Główna Komisja Rewizyjna,
4.Główny Sąd Koleżeński.
2.Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.
3.Członkowie Władz pełnią swoje funkcje społecznie.
4.Wyboru Delegatów dokonuje się w proporcji ustalonej przez Zarząd Główny, nie mniej niż 1 delegat na 3. członków. Kadencja Delegatów trwa trzy lata.

II. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

§ 19.

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Główny.
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykle większością głosów przy obecności powyżej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych – w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. wybór przewodniczącego Stowarzyszenia, 6. członków Prezydium Zarządu Głównego,
3. członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 3. członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych lub zagranicznych,
7. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.

§ 21.

1. W Walnym Zgromadzeniu głosem stanowiącym udział biorą:
1. delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów wg zasad ustalonych każdorazowo przez Zarząd Główny, członkowie honorowi – obywatele polscy.
2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym mogą brać udział:
1. członkowie Stowarzyszenia lub ustępujących Władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
2. zaproszeni goście.

§ 22.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Główny zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą.

§ 23.

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej na pisemny wniosek 3. Zarządów Oddziałów lub 1/4 liczby delegatów wybranych na ostatnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
3.W nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Walne Zgromadzenie.

III. Zarząd Główny

§ 24.

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 25.

W skład Głównego Zarządu wchodzą:
1.przewodniczący oraz 6. członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu,
2.przewodniczący Zarządów Oddziałów oraz przewodniczący Komisji Naukowych,
3.redaktor naczelny “Muzykoterapii Polskiej” (może on jednocześnie piastować funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego).

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 1.reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymii uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3.uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu,
4.powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Komisji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności,
5.powoływanie Komitetu Miejscowego i Komisji Naukowej następnego Zjazdu Naukowego Stowarzyszenia, ustalanie jego miejsca i terminu oraz tematyki głównych referatów,
6.ustalanie sprawy udziału Stowarzyszenia w naukowych Zjazdach krajowych i zagranicznych oraz wybór przedstawicieli Stowarzyszenia w międzynarodowych organach muzykoterapeutycznych,
7.przyjmowanie członków wspierających i pobieranie od nich subwencji i darowizn,
8.prowadzenie działalności gospodarczej,
9.występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o nadawanie godności członka honorowego,
10.podejmowanie uchwał w sprawach odwołań od postanowień Zarządów Oddziałów w kwestii przyjmowania członków zwyczajnych i nadzwyczajnych,
11.uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, regulaminów wzorcowych Oddziałów, Komisji Naukowych,
12.zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
13.ustalanie z Główną Komisją Rewizyjną wysokości składek członkowskich i zasad ich podziału między Zarządem Oddziału a Zarządem Głównym.

§ 27.

1.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2.Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

IV. Prezydium Zarządu Głównego

§ 28.

Prezydium Zarządu Głównego tworzy przewodniczący i 6. członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których Zarząd Główny wybiera wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczący Prezydium jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu w odrębnym głosowaniu.

§ 29.

1.Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2.Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
3.Uchwały Prezydium zapadają większością głosów, przy obecności powyżej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

V. Główna Komisja Rewizyjna

§ 30.

Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 31.

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3. członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 32.

1.Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
2.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium z głosem doradczym.

VI. Główny Sąd Koleżeński

§ 33.

Główny Sąd Koleżeński składa się z 3. członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

VII. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia

§ 34.

1.Oddziały Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego na pisemny wniosek co najmniej 15. członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.Teren działalności Oddziału, jego nazwę i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.

§ 35.

1. Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
4. Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Kadencja Władz Oddziału trwa trzy lata, a ich wybór poprzedza wybory do Władz Stowarzyszenia i odbywa się w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących – w głosowaniu tajnym.

§ 36.

1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych – w głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek chociażby jednego z głosujących ? w głosowaniu tajnym.

§ 37.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4. wybór przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału, 3. członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i 3. członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 38.

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni i członkowie honorowi zamieszkali na terenie Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział inni członkowie Oddziału oraz zaproszeni goście.

§ 39.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału – Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 21 dni przed ustaloną datą.

§ 40.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 6. tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 41.

Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Oddziału.

§ 42.

W skład Zarządu Oddziału wchodzi:
1. przewodniczący, sekretarz, skarbnik oraz 4. członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. przewodniczący Komisji Naukowych działających na terenie Oddziału.

§ 43.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Władz Stowarzyszenia,
3. organizowanie zebrań, narad, konferencji, odczytów i innych imprez, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i gospodarczej zgodnie z § 9 Statutu,
4. opracowywanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich Zarządowi Głównemu,
5. składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu,
6. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających,
7. uchwalanie regulaminu Oddziału w oparciu o regulamin wzorcowy i przekazanie go do zatwierdzenia przez Zarząd Główny w zakresie zgodności ze Statutem,
8. pobieranie składek członkowskich i innych oraz przyjmowanie darowizn itp.,
9. powoływanie współpracujących z Zarządem komisji i nadzorowanie ich działalności,
10. sporządzanie i przysyłanie co najmniej raz w roku do Zarządu Głównego imiennych spisów członków,
11. zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału.

§ 44.

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 45.

Tryb wyborów Prezydium Zarządu określa regulamin Oddziału.

§ 46.

1. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Okręgu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4. członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału; w razie równości głosów ? rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 47.

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3. członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego.

§ 48.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzania przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo?gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 49.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Prezydium z głosem doradczym.

§ 50.

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3. członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

VIII. Komisje Naukowe

§ 51.

1. Komisja Naukowa jest organem, powołanym przez Zarząd Główny na okres jego kadencji lub doraźnie w celu:
1. opracowania szczególnie ważnych zagadnień naukowych lub organizacyjnych oraz wydania opinii w takich sprawach,
2. rozwijania określonej działalności naukowej.
2. Komisja Naukowa działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

IX. Postępowanie przed Sądami Koleżeńskimi

§ 52.

1. Sądy Koleżeńskie rozpatrują spory między członkami Stowarzyszenia wynikłe w ich obrębie.
2. Sądy Koleżeńskie rozpatrują ponadto sprawy członków lub kandydatów zwyczajnych i nadzwyczajnych, których postępowanie sprzeczne jest z przyjętymi normami etycznymi i etyką zawodową albo przynosi szkodę Stowarzyszeniu.

§ 53.

1. Sądy Koleżeńskie Oddziałów rozpoznają sprawy w pierwszej instancji, od ich orzeczeń służy odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2. Główny Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów, a ponadto rozpoznaje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków Władz Stowarzyszenia i jego Oddziałów.
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

§ 54.

1. W związku z wszczęciem postępowania przed Sądem Koleżeńskim, sąd ten może postanowić zawieszenie we wszystkich lub niektórych prawach członka, bądź w prawie pełnienia określonych funkcji we wszystkich władzach lub organach Stowarzyszenia.
2. Zawieszenie trwa od chwili ukończenia postępowania, chyba, że zostanie wcześniej przez sąd uchylone.
3. Sądy Koleżeńskie mogą wymierzać następujące kary:
1. upomnienie,
2. nagana,
3. usunięcie ze Stowarzyszenia.
4. W razie sporu między członkami Stowarzyszenia Sąd Koleżeński może poprzestać na rozstrzygnięciu sporu.

X. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 55.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze którymi dysponuje Zarząd Główny oraz Zarządy Oddziałów.
2. Zarząd Oddziału określa sposób dysponowania majątkiem wspólnie z Zarządem Głównym.

§ 56.

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych,
2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. dotacje, subwencje, zapisy darowizny i wpływy z ofiarności publicznej,
4. wpływy z działalności gospodarczej,
5. inne wpływy wynikające z działalności statutowej.
2. Fundusze Stowarzyszenia wraz z wpływami wynikającymi z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na tworzenie fundacji.

§ 57.

1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Głównego i Skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.
2. Zarządy Oddziałów mogą podejmować czynności prawne i składać oświadczenia w zakresie obowiązków majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

XI. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 58.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności powyżej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 59.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności powyżej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać decyzję o przeznaczeniu jego majątku.