Debata o zawodzie muzykoterapeuty

Ogólnopolska “Debata na temat zawodu muzykoterapeuty”

Na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 27 marca 2009 r. odbyła się “Debata na temat zawodu muzykoterapeuty”. Zorganizował ją Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich przy współudziale Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej wspomnianej uczelni. Debata na temat zawodu muzykoterapeuty była pierwszym tego typu spotkaniem w naszym kraju. Była ewenementem nie tylko w środowisku polskich muzykoterapeutów, ale także w środowisku polskich arteterapeutów.

Na debatę zostało zaproszone całe środowisko polskich muzykoterapeutów, w tym m.in. czynni zawodowo muzykoterapeuci, członkowie Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, kierownicy katedr, zakładów i studiów muzykoterapii wyższych uczelni, pedagodzy i studenci kierunków muzykoterapii oraz kierunków pokrewnych. Debatę swoją obecnością zaszczycił Honorowy Prezes Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich dr n. med. Andrzej Janicki – pionier polskiej i wrocławskiej muzykoterapii, współzałożycieli i wieloletni kierownik Zakładu Muzykoterapii wrocławskiej Akademii Muzycznej, założyciel Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Pomysłodawcą i moderatorem debaty był dr Paweł Cylulko – przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Od osób, które z różnych przyczyn nie mogły przybyć na debatę, Zarząd Główny otrzymał serdeczne pozdrowienia oraz życzenia pomyślnej i owocnej dyskusji nad zawodem muzykoterapeuty.

Debata podzielona była na dwie główne części. W pierwszej każdy z zaproszonych ekspertów zasiadających w prezydium panelowej dyskusji miał okazję wypowiedzieć się m.in. na temat specyfiki zawodu muzykoterapeuty, jego kwalifikacji i uprawnień zawodowych. W oparciu o te wystąpienia odbyła się dyskusja pomiędzy uczestnikami panelu. Dyskusji tej przysłuchiwali się zawodowi muzykoterapeuci zasiadający w audytorium. Natomiast w drugiej części debaty uczestnicy z sali zadawali pytania zaproszonym ekspertom muzykoterapii, ustosunkowywali się do wypowiedzi swoich przedmówców, podejmowali, niejednokrotnie bardzo ożywioną i konstruktywną polemikę.

Zasadniczym celem “Debaty na temat zawodu muzykoterapeuty” było rozpoznanie aktualnej sytuacji muzykoterapii w naszym kraju poprzez poznanie opinii zawodowo czynnych muzykoterapeutów na temat wykonywanego zawodu, posiadanej wiedzy, nabytych umiejętności i uzyskiwanych uprawnień zawodowych. Drugim bardzo ważnym zadaniem było przedyskutowanie i wypracowanie w gronie polskich muzykoterapeutów najważniejszych wniosków w tym względzie, stanowiących podstawowe wytyczne, służące m.in. opracowaniu “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”.

Eksperci muzykoterapii wchodzący w skład panelu dyskusyjnego “Debaty o zawodzie muzykoterapeuty” (od lewej: Helena Cesarz, Andrzej Janicki, Sławomir Kaczorowski, Sławomir Sidorowicz, Maciej Kierył, Ewa Klimas-Kuchtowa)

W trakcie trwania “Debaty na temat zawodu muzykoterapeuty” Paweł Cylulko zaproponował, by powołać do życia działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich − komisję roboczą składającą się ze specjalistów muzykoterapii, mającą na celu m.in. opracowanie “Projektu ustawy o zawodzie muzykoterapeuty”. Dr Andrzej Janicki zaproponował natomiast, by powołać radę mającą na celu opracowanie wymogów zasad przyznawania certyfikatów, rejestrację zawodu muzykoterapeuty oraz opracowanie kodeksu etycznego zawodu muzykoterapeuty i nazwać ją Krajową Radą Muzykoterapii. Obie propozycje spotkały się z dużym uznaniem i akceptacją zasiadających w audytorium polskich muzykoterapeutów. Wówczas zostały także zaproponowane kandydatury osób, które mogłyby wejść w jej skład.

Na zakończenie spotkania zostały odczytane najważniejsze wnioski na temat zawodu muzykoterapeuty, podsumowujące “Debatę na temat zawodu muzykoterapeuty”. Należały do nich m.in.:
– Wypracowanie podstaw prawnych i naukowych określających zawód muzykoterapeuty będzie możliwe dopiero wówczas, gdy zostanie dokładnie sprecyzowana sylwetka muzykoterapeuty, obszar jego kompetencji zawodowych i posiadane przez niego uprawnienia.
– Muzykoterapeuta winien być profesjonalnie wykształconym specjalistą, który swoje wykształcenie zdobywa w szkolnictwie akademickim na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, a w przyszłości także doktoranckich muzykoterapii.
– Muzykoterapeuta powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania działań muzykoterapeutycznych.
– Działania muzykoterapeutyczne winny wspomagać profilaktykę, leczenie, rehabilitację, edukację i rekreację dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
– Posiadana wiedza muzykoterapeuty, nabyte przez niego umiejętności i uzyskiwany zakres uprawnień zawodowych będą zależały przede wszystkim od przedmiotów nauczania, tj. ich specyfiki, ilości, różnorodności oraz wymiaru godzin zaproponowanych na studiach z dziedziny muzykoterapii.

Osoby uczestniczące w “Debacie na temat zawodu muzykoterapeuty” zostały poproszone o złożenie swoich wypowiedzi − postulatów na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich.

Eksperci muzykoterapii wchodzący w skład panelu dyskusyjnego “Debaty o zawodzie muzykoterapeuty” (od lewej: Andrzej Janicki, Sławomir Kaczorowski, Sławomir Sidorowicz, Maciej Kierył, Ewa Klimas-Kuchtowa, Paweł Cylulko)